Vaše záměry a vize zformulujeme do dotačních projektů, které po schválení plně odřídíme. Až k proplacení dotačních prostředků v plné výši na Váš účet.


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Příležitost především pro podnikatele v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, IT technologií a strategických služeb. Dotaci lze získat na pořízení nových výrobních strojů a zařízení, rekonstrukci budov a areálů v nevyhovujícím stavu, zlepšování tepelně technických vlastností podnikatelských objektů, zřízení a vybavení podnikových vývojových center, zřízení školicích středisek, rozvoj obnovitelných zdrojů a další záměry.

Více informací naleznete na webových stránkách agentury CzechInvest

Úspěšné inspirativní projekty (OPPI, OP PIK):

 • Program Inovace
 • Zavedení průmyslové výroby anorganických nanovláken

  Pořízení progresivní výrobní technologie pro unikátní průmyslovou výrobu anorganických nanovláken, která jsou vhodná především pro průmyslové využití (kosmetika, katalyzátory spalovacích motorů, baterie, fotovoltaickéfasádní panely, a další).

  Výše dotace: 43.610.000,-

 • Inovace ve výrobě ČOV a plastových nádrží

  Pořízení výrobních technologií, které umožní zavést do výroby a na trh inovovanou řadu čistíren odpadních vod s certifikovanou statikou nádrží, a současně výrazně zefektivnit vlastní výrobní proces.

  Výše dotace: 2.620.000,-

 • Program Nemovitosti
 • Rekonstrukce objektu bývalých kasáren na výrobní prostory

  Adaptace nevyužitého zchátralého objektu bývalé jídelny v kasárnách v Týně nad Vltavou na výrobní prostory pro potravinářskou firmu. Revitalizací armádního brownfieldu vznikne výrobní objekt pro výrobu speciálních dietních bezlepkových potravin (extrudovaných výrobků) se zázemím pro zaměstnance a administrativu.

  Výše dotace: 14.500.000,-

 • Rekonstrukce objektů pily Mladá Vožice

  Celková rekonstrukce pily, spočívající v modernizaci a rozšíření objektu pilnice, realizaci otopného systému, rekonstrukci zázemí pro zaměstnance a zpevnění ploch před objektem pilnice.

  Výše dotace: 5.304.0000,-

 • Program Školicí střediska
 • Školicí středisko Kudlov

  Vytvoření školicí střediska v podkroví administrativní budovy pořízené v rámci realizace projektu. Společnost získala kvalitní prostory s odpovídající kapacitou a vybavením pro školení zaměstnanců. Umístění školicího střediska ve stejném objektu s kancelářemi společnosti umožní efektivní realizaci vzdělávacích aktivit (minimální ztrátové časy, minimální náklady a s tím související možnost realizace většího počtu kurzů).

  Výše dotace: 2.190.000,-

 • Školicí středisko stavebních prací

  Cílem projektu je rekonstrukcí brownfieldu - nevyužité skladovací haly dříve využívané pro zemědělství - vytvořit unikátní školicí středisko stavebních a výškových prací, v němž vzniknou prostory pro praktický rozvoj dovedností zaměstnanců ve stavebnictví při práci s novými materiály, technologiemi, při aplikaci nových stavebních postupů či při náročné práci ve výškách. Školicí středisko umožní účelně provázat teoretickou výuku zaměstnanců s praxí.

  Výše dotace: 7.230.000,-

 • Program ICT v podnicích
 • Systém pro řízení výroby a energetickou optimalizaci provozu

  Dodávka a implementace informačního systému (HW a SW) pro řízení výroby a energetickou optimalizaci provozu slévárny přesného lití. IS umožní zefektivnění provozu, automatizaci řízení pecí a optimalizaci odběru elektrické energie.

  Výše dotace: 5.275.000,-

 • Implementace podnikového informačního systému

  Předmětem projektu je pořízení podnikového informačního systému, který zefektivní vnitropodnikové procesy, zejména provázanost skladové evidence s plánováním výroby a také výrazně zefektivní řízení vztahů se zákazníky.

  Výše dotace: 1.200.000,-

 • Program Potenciál
 • Vybavení technologického vývojového centra

  Předmětem projektu je zřízení a vybavení technologického centra pro aplikovaný vývoj progresivních technologií lití vysokotlakých odlitků. Předmětem činnosti centra bude vývoj koncepce výrobních zařízení vedoucích ke zvyšování produktivity výroby, vývoj technologie vysokotlakého lití hliníkových slitin, vývoj a testování nových metod lití a vývoj nových výrobků (včetně technologického postupu výroby). Hlavním cílem vývoje je koncepce robotizovaného pracoviště pro výrobu vysokotlakých Al odlitků s minimálními výrobními časy, v bezobslužném provozu.

  výše dotace: 12.894.000,-

 • Vývojové centrum energetického využití produktů termického rozkladu

  Předmětem projektu je zřízení a vybavení vývojového centra zaměřeného na energetické využití plynných a kapalných frakcí vznikajících v procesu pomalé termické reakce při zpracování odpadních materiálů.

  výše dotace: 16.607.000,-

 • Program Poradenství
 • Poradenství v oblasti procesní a marketingové inovace

  Výstupem projektu je návrh organizačních inovací, které přispívají ke zefektivnění řízení společnosti, správy zakázek, správy dokumentů, správy lidských zdrojů a dalších podnikových agend za podpory odpovídajícího SW nástroje (ERP systému).

  Výše dotace: 240.000,-

 • Program Marketing
 • Propagace KV2 Audio na zahraničních veletrzích a výstavách

  Hlavním cílem projektu je podpora exportních aktivit společnosti prostřednictvím účastí na renomovaných zahraničních výstavách. Společnost je exportně orientovanou firmou vyrábějící špičkovou profesionální audiotechniku vlastní konstrukce, zaměřenou na cílový segment ozvučování stadionů, divadel, kin, koncertních sálů, hudebních klubů, apod. V rámci projektu se společnost zúčastní 7 výstav po celém světě.

  Výše dotace: 1.750.000,-

 • Program ÚSPORY ENERGIE
 • Úspory energie v objektu dílen

  Cílem realizace projektu je úspora energie na vytápění objektu dílen, ve kterém je umístěna tesárna, truhlárna, zámečnická dílna, sušárna řeziva a kotelna.
  Aktivity projektu: Zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů, zateplení střechy, modernizace vytápění. Realizací projektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát objektu a zefektivnění vytápění.

  Výše dotace: 1.850.000,-

Podpora

Bože, jak jednoduchý recept
na šťastný život - to, co děláme,
dělat z lásky k věci.

Karel Čapek